#D32F2F
#F44336
#FF5722
#FFEB3B
#00BCD4
#2196F3
#009688
#4CAF50
#8BC34A
GDPR - ochrana osobních údajů - TRAKTOROVÉ CENTRUM..

Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Kategorie

Souhlas se zpracováním osobních údajů

I. Základní informace

 

1.1 Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „Nařízení“)

1.2 „Správcem“ se rozumí KAMBRA s.r.o., IČ 02052083, se sídlem Kamenná 82, 67503 Kamenná

1.3 Subjektem údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.

1.4 „Osobními údaji“ se rozumí informace osobní i neosobní povahy, na jejichž základě je možno subjekt údajů identifikovat

1.5 „Příjemcem údajů“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány, ať se jedná či nikoli o třetí osobu.

1.6 Správce poskytuje osobní údaje subjektů údajů následujícím příjemcům údajů:

1.7 Subjekt údajů není předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování správcem, včetně profilování.

 II. Účel, doba a rozsah zpracování osobních údajů

2.1 Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletteu a marketingové účely" subjekt uděluje dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů KAMBRA s.r.o. (dále jen „správce)“ pro následující účely:

2.1.1 marketingové účely správce, tedy zejména nabízení výrobků a služeb správce či třetích osob, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, či službách, včetně zasílání obchodních sdělení a zařazení do databáze zákazníků správce

2.1.2 profilování, neboli zpracování osobních údajů spočívající v analýze a vyhodnocování osobních aspektů, umožňující zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých zákaznických skupin

2.2 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování nebo do doby odvolání souhlasu subjektem, který souhlas se zpracováním udělil.

2.3 Rozsahem zpracovávaných osobních údajů jsou: jméno, příjmení, datum narození a e-mailová adresa subjektu údajů

 III. Práva subjektu údajů

3.1 Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným správcem, tedy na informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a získat informace o jejich zpracování.

3.2 Subjekt údajů má právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subejkt k tomuto účelu může správce kontaktovat na emailové adrese info@kambra.cz nebo přes webový formulář.

3.3 Subejkt údajů má právo souhlas kdykoliv odvolat a za tímto účelem kontaktovat spráce na emailové adrese info@kambra.cz nebo přes webový formulář, použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí i jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu (tj úkonu který nebyl nezbytný pro zpracování) povinnost osobní údaje zlikvidovat, či je přestat zpracovávat.

3.4 Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů spočívající v možnosti získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil/ předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné

3.5 Subjekt údajů má právo vůči správci kdykoliv vznést námitku, jestliže jsou údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu

3.6 Subjekt údajů má při splnění podmínek další práva uvedená v Nařízení, zejména právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo podat stížnost u dozorového orgánu

 

3.7 Správce je povinen subjekt údajů informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018